O nama

Udruženje „I MI POSTOJIMO“ roditelja djece i mladih sa posebnim potrebama Općine Velika Kladuša je utemeljeno na principu dobrovoljnog udruživanja građana u multinacionalnu, neprofitabilnu, vanstranačku organizaciju kao nužnu potrebu radi zaštite i ostvarivanje prava djece i mladih s posebnim potrebama Općine Velika Kladuša.

Udruženje je registrirano i osnovano 2009. godine u Kantonalnom ministarstvu pravde pod brojem 07-05-3313-UP-1/09 od 01.04.2009. godine. Ovakvo Udruženje je jedino takve vrste na području Velike Kladuše.

Tačni podatci o broju ovakve djece na području naše Općine još ne postoje, no istraživanjem volonterke Udruženja u Centru za Socijalni rad, osnovnim školama, te Domu Zdravlja i našim podatcima došlo se do broja od cca.100 djece s nekim od posebnih potreba. Naše Udruženje trenutno aktivno pohađa oko 25 učenika polaznika u dobi od 2 do 22 godine.

CILJEVI UDRUŽENJA:

Ciljevi i djelatnosti Udruženja se provode u skladu s Konvencijom UN-a o ljudskim pravima i pravima dijeteta, te su oni slijedeći:

• Zaštita prava dijeteta na zadovoljavajući standard življenja

• Zaštita prava na dobro zdravlje

• Zaštita i ostvarivanje prava na specijalnu brigu, pristup, odgoj, obrazovanje, druženje

• Zaštita i ostvarivanje prava na invalidninu i novčanu naknadu

• Buđenje svijesti o djeci s posebnim potrebama

• Upoznavanje s pravima djece s posebnim potrebama

• Uključivanje djece u društveni život zajednice

• Upoznavanje sa načinom življenja djece u porodicama kod kojih je primjetna kulturna deprivacija, odgojna i

edukativna zapuštenost

• Povezivanje svih dionika zajednice :

– Roditelja

– Resorne službe i odgovorne pojedince Općine Velika Kladuša i drugih općina Kantona o Vlada USK-a i njene institucije

– Centar za socijalni rad o NVO (domaće i strane) koje se bave istom tematikom

– Svi koji podržavaju i potiču rad Udruženja

KAKO RADIMO ?

Udruženje okuplja svoje polaznike dva puta sedmično u trajanju od dva sata. Rad organiziramo grupno, a samo po potrebi individualno. Učenici za to vrijeme, ovisno o stupnju oštećenja, interesu i ostalim čimbenicima, rade na različitim zadacima. Na rad utječe i raspoloženje djeteta, te trenutno zdravstveno stanje. Cilj i rad sa djecom jeste da usvoje neka osnovna znanja, kao što su pisanje, prepoznavanje boja i oblika. Djecu nastojimo uključiti i u društvo, pa ih često vodimo i u dječiji park. Ovisno o stupnju oštećenja s djecom radimo određene zadatke. S djecom težih oštećenja radimo na socijalizaciji, te razvijanju motornih vještina kroz igru i druženja. Djeca koja imaju lakši stupan oštećenja rade na težim zadacima, kao što su čitanje, pisanje, matematika, itd. Dane za opuštanje koristimo da crtamo, pjevamo i plešemo. Jedan period, s nama u radu su učestvovali i volonteri, učenici lokalne Gimnazije. Cilj uključivanja volontera bio je dvojak; djeci pružiti osvježenje i upoznat ih sa novim osobama, te volontere i njihovu sredinu osvjestiti o postojanju ovakve djece. Naš najveći uspjeh jeste taj što su učenici razvili navike dolaženja na sastanke, te što u svojim obiteljima lakše funkcioniraju nakon druženja sa ostalom djecom u Udruženju, koje im je često i jedina aktivnost koju imaju.

Translate »